تکلیف وردپرس پیشرفته

تکلیف وردپرس پیشرفته

یک نوشته و یک برگه ایجاد کنید و آدرس آن را در یک فایلtxt به صورت جداگانه قرارداده و فایلهای txt را zip کرده و ارسال کنید.

Please login to get access to submit assignment
بازگشت به آموزش وردپرس پیشرفته